Foreningsvedtægter
VEDTÆGTER
FOR
TROLDHEDE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING
 
  VEDTÆGTER for
Troldhede Gymnastik- og Idrætsforening
§1
Foreningens navn er Troldhede Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.
§2
FORMÅL.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
§3
Foreningen er medstifter af den selvejende institution Troldhede Kultur- og Idrætscenter, som er stiftet i 1979. Ifølge institutionens vedtægter vælger Troldhede Gymnastik- og Idrætsforening 6 medlemmer til institutionens repræsentantskab. Dette sker på den årlige generalforsamling.
§4
Foreningen kan være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende ledergruppe finder behov for.
§5
I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer, der vil indordne sig under foreningens formål og bestemmelser. Aktive medlemmer er enhver, som har betalt det af ledergruppen fastsatte kontingent.
Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren, dog uden refusion af betalt kontingent eller støttebeløb.
Kontingent skal betales ved sæsonens begyndelse. Ved rykning, pga. manglende betaling, pålægges et rykkergebyr, som fastsættes af ledergruppen inden sæsonens start.
Der må i foreningen ikke forekomme doping.
§6
Ledergruppen, som vælges på generalforsamlingen, består af 5 personer:
1 formand – som er på valg hvert år.
2 ledelsesrepræsentanter - som vælges for 2 år af gangen. Første gang afgøres ved lodtrækning. 2 supplerende medlemmer – som er på valg hvert år.
Formand og 2 ledelsesrepræsentanter udgør ledelsen, som varetager den daglige drift under ansvar overfor den samlede ledergruppe og generalforsamlingen. De fordeler opgaverne og ansvaret mellem sig.
De 2 supplerende medlemmer skal være ledelsens sparringspartnere og med til at afgøre organisatoriske og økonomiske beslutninger.
 
  §7
Ledergruppen kan i særlige tilfælde udelukke et medlem af foreningen, bl.a. hvis medlemmet modarbejder foreningen eller dens formål, samt at medlemmet undlader at betale kontingent. Evt. spillertilladelse kan ikke udleveres. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling.
§8
ARBEJDSOMRÅDE.
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.
§9
UNDERUDVALG.
Der skal oprettes et administrationsudvalg til støtte for ledergruppen samt sports- og aktivitetsudvalg. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.
Udvalgene skal bestå af 3 - 5 personer.
Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen i henhold til forretningsordenen.
§ 10
KONTINGENT.
Foreningens kontingent fastsættes af ledergruppen efter indstilling fra aktivitetsudvalgene og økonomiudvalget.
§ 11
MEDLEMSFORHOLD.
Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

  GENERALFORSAMLING.
§ 12
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes ved annoncering i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage forinden.
3. Kun fremmødte aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage, har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.
4. Valgbar til ledelse og ledergruppen er enhver, som er fyldt 18 år og er enten aktiv eller passiv medlem i foreningen, der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.
5. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal. I modsat fald skal der gennemføres valg med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige, hvis blot en ønsker det.
6. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg fremlægges.
7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Ved afstemning om ledergruppens forslag, jævnfør stk. 5, til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.
8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 13
DAGSORDEN.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
4. Behandling af forslag.
5. Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen. I tilfælde af, at forslaget
ikke opnår fornødent flertal: Valg af formand samt 1 til ledelsen og 2 supplerende
medlemmer til ledergruppen.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
7. Valg til repræsentantskabet for Troldhede Kultur- og Idrætscenter, 3 på lige år og 3 på ulige
år.
8. Eventuelt.

  § 14 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af ledergruppen finder det fornødent, samt når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
§ 15
ANSVAR.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede ledergruppe.
§ 16 LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED:
Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede.
Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
REGNSKABSÅR.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 17
Økonomiformanden er ansvarlig for foreningens regnskab.
Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.
Der vælges to revisorer, 1 på lige år og 1 på ulige år. § 18
Ledergruppen uddeler hvert år en vandrepokal, skænket af Troldhede Gymnastik- og Idrætsforening, til en person, som har ydet en særlig indsats i Troldhede. Forslaget til mulige emner tilstilles ledergruppen efter dennes bekendtgørelse ved opslag/annoncering.
§ 19
Foreningen kan ikke opløses, så længe 10 aktive medlemmer ønsker den fortsat. Desuden skal opløsningen vedtages på 2 ekstraordinære generalforsamlinger med højest 1 måneds mellemrum. I tilfælde af opløsning træffer den afsluttende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af eventuelle pengemidler og materialer; som skal gå til et almennyttigt formål.

  Nærværende vedtægter forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2017. Ledergruppen for Troldhede Gymnastik- og Idrætsforening.
Tove Kølbæk Jonna Christensen
Eva Houborg Susanne Pedersen
Troldhede GIF | Idrætsalle 1 | Troldhede | 6920 Videbæk | Tlf.: +45 61761528